Oddziały dwujęzyczne w Gimnazjum i Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlinie

 

Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r.  umożliwia tworzenie oddziałów dwujęzycznych w szkole podstawowej począwszy od klasy siódmej. Zgodnie z art. 25 pkt 1 i 2 w szkołach publicznych i niepublicznych, z wyjątkiem szkół artystycznych, mogą być tworzone oddziały dwujęzyczne.

Oddział taki może utworzyć każda szkoła podstawowa. Do oddziałów tych przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie tej właśnie szkoły. Warunkiem przyjęcia jest otrzymanie promocji do klasy VII oraz uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. W następnej kolejności, w przypadku wolnych miejsc, do oddziału dwujęzycznego w szkole podstawowej mogą być przyjmowani uczniowie innych szkół. Szkoły decydują o wyborze języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w oddziałach dwujęzycznych.

Tygodniowo liczba godzin dla oddziałów dwujęzycznych została określona w ramowych planach nauczania. W szkole podstawowej: klasy 7-8:  3 lub 2 godziny ( I lub II język – decyzja dyrektora) + 2 godziny (razem 4 lub 5 godzin tygodniowo); dodatkowo maksymalnie jeszcze 3 godziny tygodniowo (organ prowadzący może przyznać te godziny na wniosek dyrektora szkoły).

Nauczanie dwujęzyczne w szkole podstawowej ma na celu:

1.      zwiększenie motywacji uczniów do nauki języków obcych poprzez wspieranie ich zdolności i pozytywną informację zwrotną oraz nacisk na umiejętność swobodnego komunikowania się i wykorzystania kompetencji językowych do nauki innych przedmiotów,

2.      opanowanie przez uczniów szerokiego zakresu środków językowych umożliwiającego sprawną komunikację w mowie i piśmie,

3.      dobre przygotowanie uczniów do egzaminu z języka angielskiego,

4.      przygotowanie do kontynuacji nauki w szkole średniej zwłaszcza w klasach dwujęzycznych, językowych, humanistycznych, medialnych, europeistycznych,

5.      przygotowanie uczniów do udziału w konkursach językowych
i przedmiotowych,

6.      poszerzenie wiedzy uczniów o kulturze Wielkiej Brytanii i krajów anglojęzycznych oraz państw europejskich, kształtowanie w uczniach poszanowania innych kultur i narodów,

7.      motywowanie uczniów do prowadzenia samodzielnych i grupowych prac badawczych, twórczych i artystycznych w ramach projektów międzyprzedmiotowych,

8.      przygotowanie uczniów do świadomego uczenia się, samodzielnego myślenia
 i rozwiązywania problemów, korzystania z różnych źródeł informacji, współdziałania w grupie, efektywnego komunikowania się oraz do oceniania poziomu swej wiedzy i umiejętności.

Jednym z warunków utworzenia klasy dwujęzycznej jest zatrudnienie przez szkołę nauczycieli którzy posiadają przygotowanie do nauczania języka angielskiego oraz kwalifikacje do  jednego z wybranych przedmiotów wyszczególnionych w prawie oświatowym. Zgodnie &13 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017r. poz. 1575) kwalifikacje do nauczania w szkołach dwujęzycznych lub oddziałach dwujęzycznych w szkołach ogólnodostępnych przedmiotów innych niż języki obce oraz do prowadzenia zajęć w języku obcym posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, określone w § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1, a w zakresie znajomości języka, w którym naucza lub prowadzi zajęcia: ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego, lub ukończyła studia pierwszego stopnia:

a) na kierunku filologia w zakresie danego języka obcego lub

b) w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej,

c) ukończyła studia wyższe w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy, lub ukończyła nauczycielskie kolegium języków obcych w specjalności danego języka obcego,

d) legitymuje się świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do wyżej wymienionego rozporządzenia.

W dniu 28 kwietnia 2016r. Rada Gminy Płońsk podjęła uchwałę w sprawie dokonania zmiany nazwy Gimnazjum w Siedlinie na Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Siedlinie. Dzięki temu w roku szkolnym 2016/2017 utworzona została pierwsza klasa dwujęzyczna, w której biologia i informatyka były nauczane z uwzględnienie słownictwa i zwrotów w języku angielskim. Była to pierwsza tego typu klasa w Powiecie Płońskim.

Po wprowadzeniu reformy szkolnej, na mocy której powstały ośmioletnie szkoły podstawowe w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlinie w roku szkolnym 2017/2018 utworzona została klasa dwujęzyczna począwszy od klasy VII. Zgodnie z ramowym planem nauczania zwiększona została tygodniowa ilość godzin języka angielskiego(5 godz. w tygodniu) oraz dwa przedmioty obowiązkowe: informatyka i biologia były nauczane w oparciu o autorskie programy uwzględniające elementy języka angielskiego. Opracowane programy uwzględniały opanowanie podstawy programowej z wykorzystaniem słownictwa w języku angielskim. Pozwoliło to efektywnie poszerzać umiejętności językowe uczniów nie tylko w zakresie wiedzy ogólnej, ale również specjalistycznej z informatyki i biologii. W procesie dydaktycznym stosowano nowoczesne środki dydaktyczne oraz różnorodne platformy edukacyjne i oprogramowanie multimedialne. Wszystkie zajęcia z języka angielskiego odbywały się w multimedialnej pracowni językowej. W celu zapewnienia odpowiednich warunków do kształcenia umiejętności rozumienia tekstów słuchanych, izba lekcyjna została wyposażona system nagłośnienia ze wzmacniaczem wielokanałowym, słuchawkami i mikrofonami. Ponadto uczniowie w trakcie zajęć mogli korzystać z komputerów stacjonarnych, które znajdowały się w sali. W celu zwiększenia efektywności uczenia się dokonano wyboru podręcznika firmy Express Publishing Smart Time, zakupiono też oprogramowania multimedialne do tablicy interaktywnej. Na bieżąco były wykorzystywane aplikacje edukacyjne typu LearningApps, Quizlet, Quizizz czy InstaLing, które ułatwiały uczniom zapamiętywanie nowego słownictwa, zrozumienie wybranych struktur językowych. Miało to również wpływ na systematyczność pracy uczniów co ma duże znaczenie
w uczniu się języka obcego.

W celu motywowania uczniów do nauki języka angielskiego, w roku szkolnym 2016/2017 szkoła przystąpiła do współpracy z międzynarodową organizacją AIESEC zrzeszającą studentów z całego świata. W ramach współpracy w naszej szkole realizowany był projekt „Next Step”.W dniach 2-5 stycznia 2017r. gościliśmy zagranicznych” wolontariuszy (studentów), którzy prowadzili dla naszych uczniów interaktywne warsztaty w języku angielskim, mające na celu przybliżenie różnorodnych aspektów ich kultury i zwyczajów, budowanie u uczniów otwartości na obcowanie z innymi narodowościami oraz przełamywanie stereotypów. Celem projektu było również dostarczenie uczniom wiedzy z zakresu rozwoju osobistego oraz zachęcenie ich do podejmowania działań związanych z wyborem przyszłych zawodów. Prowadzone warsztaty były formą kreatywnej i twórczej nauki języka angielskiego, sprzyjającej poszerzaniu horyzontów, wiedzy o świecie oraz krzewieniu wrażliwości kulturowej wśród uczniów. Naszymi gośćmi byli Maria z Chin, Nishta z Indii oraz Matheus z Brazylii. W czasie spotkań z uczniami opowiadali oni o historii, tradycjach i kulturze swoich krajów. Oczywiście zajęcia prowadzone były w języku angielski a wolontariusze mieszkali u rodzin uczniów naszej szkoły. Realizacja tych zajęć miała bardzo pozytywny wpływ na doskonalenie znajomości języka obcego, jak również poszerzenie wiedzy ogólnej o ojczyznach naszych gości.

W ramach tego samego projektu „Next Step” w dniach 15-17 maja 2017r. gościliśmy kolejnych wolontariuszy z Hongkongu i Gruzji. Była to następna okazja dla uczniów do poznania kultury i tradycji tych krajów, jak również możliwość doskonalenia języka angielskiego przez uczniów klas dwujęzycznych. W dniu 17 maja 2017r Teona z Gruzji i Forest z Hong Kongu byli gośćmi podczas obchodów dnia europejskiego w naszej szkole. Uroczystość rozpoczęły hymny: Polski i Unii Europejskiej. Następnie uczniowie przedstawili ciekawostki o Londynie oraz piosenki w języku angielskim. Na zakończenie nasi goście z Gruzji i Hong Kongu opowiedzieli o sobie i o swoich krajach. Warto dodać, że Teona i Forest wspólnie z uczniami z klasy dwujęzycznej uczestniczyli w wycieczce do Opinogóry, gdzie zwiedzili Muzeum Romantyzmu.


Aby zwiększyć atrakcyjność nauki języka angielskiego zorganizowaliśmy udział uczniów w warsztatach językowych przygotowanych przez British Council
w Warszawie. Zajęcia były prowadzone przez lektorów British Council, którzy stosowali różnorodne metody aktywizujące w celu doskonalenia sprawności mówienia w języku angielskim. Po przeprowadzonych zajęciach uczniowie rozwiązywali test poziomujący, który określił poziom znajomości języka angielskiego uczestników warsztatów.

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klasy dwujęzycznej Gimnazjum realizowali projekt pt. „We are reporters”. Projekt był realizowany w ramach programu e-Twining. Szkoła współpracowała z partnerami ze Hiszpanii, Włoch i Niemiec. Celem głównym projektu było doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim: mówienie, czytanie i pisanie. Uczniowie mieli za zadanie przygotować informacje o intersujących miejscach: park, rynek, główna ulica, pomniki, budynki. Rozwijali umiejętność pracy w grupach przygotowując prezentacje, filmy, opisy. Podczas wideokonferencji uczniowie prezentowali przygotowane informacje w języku angielskim dla uczniów ze szkół partnerskich. Podczas tych spotkań uczniowie mieli możliwość zadawania pytań koleżankom i kolegom z krajów partnerskich, doskonaląc umiejętność mówienia w języku angielskim. Uczniowie pracowali metodą projektu, co ułatwiało im zapamiętywanie nowego słownictwa oraz rozwijali umiejętność prezentowania swoich projektów o rożnych miejscach w mieście.

W kwietniu 2018 roku, z inicjatywy pani Marleny Kłysiak zorganizowana została wycieczka do Londynu. Uczestniczyli w niej uczniowie klas dwujęzycznych ze szkoły Podstawowej i gimnazjum. Głównym celem było przybliżenie uczniom kultury i tradycji brytyjskich oraz poznanie i zwiedzanie najważniejszych zabytków Londynu. Poza tym uczestnicy mogli wykorzystać znajomość języka angielskiego w sytuacjach dnia codziennego. Uczestniczyli w niestandardowych lekcjach językowych, co niewątpliwie miało wpływ na poszerzenie wiedzy w zakresie słownictwa, komunikacji i słuchania. Niesamowitym doświadczeniem dla wszystkich uczestników wycieczki było zwiedzanie Muzeum Brytyjskiego, Galerii Narodowej, Muzeum Historii Naturalnej i Muzeum Nauki. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę nie tylko w zakresie języka angielskiego, ale również poznali historię Anglii. Wizyta w Muzeum Nauki ułatwiła zrozumienie wielu zjawisk z dziedziny fizyki, chemii, techniki czy astronomii. Dużą atrakcją dla wszystkich uczestników wycieczki była przejażdżka sławnym już kołem obserwacyjnym czyli London Eye. Niesamowite widoki zapadły wszystkim głęboko w pamięci. 


Realizacja wyżej wymienionych przedsięwzięć zaowocowały w roku 2019 wysokimi wynikami z egzaminu gimnazjalnego i pierwszego egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie klasy dwujęzycznej gimnazjum uzyskali średni wynika na poziomie podstawowym 88% i 79% na poziomie rozszerzonym. Był to wynik najwyższy w powiecie płońskim i powyżej średniej krajowej. Uczniowie klasy ósmej dwujęzycznej, która została utworzona po wprowadzaniu reformy oświaty, z języka angielskiego uzyskali średnią 61%. Ważnym jest fakt, że uczniowie klasy ósmej uczyli się w klasie dwujęzycznej tylko dwa lata.

Wszystkie przedstawione działania miały znaczący wpływ na podniesienie jakości kształcenia. Uczniowie klas dwujęzycznych uzyskali znacząco lepsze wyniki w nauce ze wszystkich przedmiotów. Opanowali język angielski a poziomie B1 - Intermediate według skali Rad Europy. W efekcie uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu zewnętrznego przeprowadzanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W przypadku, gdy szkoła posiada kadrę pedagogiczną i możliwość zapewnienia odpowiedniego wyposażenia, bardzo cennym jest tworzenie klas dwujęzycznych. Znacząco podnosi to poziom kształcenia w szkole, a uczniom daje szansę opanowania języka obcego na wysokim poziomie .

Opracował: Dariusz Urbański

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.